Web hosting, tvorba stránok, eshopy, rady, návody školenia a kurzy.

Register Login

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Pepax, s.r.o., so sídlom Výčapy-Opatovce 339, 951 44 okr. Nitra, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 1739/N (ďalej len "Pepax")

časť 1. - služby divízie web stránok - (ďalej len "VOP")


1. Úvodné ustanovenia

 1. Predmetom VOP je úprava vzájomných obchodných vzťahov zákazníka a Pepax pri poskytovaní služieb realizovaných na základe objednávky, ako aj tých ustanovení, ktoré nie sú predmetom zmluvy v prípade zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a Pepax.
 2. Zaplatením ceny za objednanú službu zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom Pepax.

 

2. Popis služieb

 1. "Vytvorenie web stránky" je služba ktorá služi zákazníkovi k vytvoreniu firemnej alebo osobnej prezentácie umiestnenej na verejne dostupných prostriedkoch (internet) alebo na prostriedkoch dostupných iba zákazníkovi (intranet).
 2. "Webhosting" je služba, ktorá zabezpečí zákazníkovi prostriedky pre prevázkovanie domény, web stránky a emailových účtov.
 3. "Registrácia domény" je služba, ktorá zabezpečí registrovanie domény druhej úrovne tak že majiteľom domény bude zákazník, resp. že zákazník bude môcť v časovom intervale kedy službu využíva disponovať doménou podľa vlastného uváženia.
 4. Služby "tvorba web designu", "SEO - search engin optimalization", "zviditeľnenie web stránky" sú služby, ktoré sú poskytované zákazníkovi na základe špeciálnych požiadaviek.
 5. "Internetová inzercia" je služba, ktorá zabezpečí zákazníkovi zviditeľnenie jeho web stránky prostredníctvom riadkovej, obrazovej alebo kombinovaj inzercie, prípadne zabezpečí zákazníkovi reklamný priestor pre účely takejto formy prezentácie.
 6. "Údržba web stránky" je služba ktorú zabezpečuje Pepax na web stránkach zákazníka, ktoré Pepax sám vytvoril a prevádzkuje na svojom webhostingu. Spočíva v systémovej a v prípade zmluvnej dohody aj obsahovej údržbe predmetnej web stránky.

 

3. Definovanie pojmov a rozsah služieb

 1. Za zmluvu sa považuje písomný dokument ktorý upravuje rozsah, náležitosti a cenu služieb. Za zmluvu sa tiež považuje elektronický formulár s názvom "objednávka" resp. "objednávka služieb". Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak to nie je uvedené inak.
 2. Neobmedzeným diskovým priestorom sa rozumie taká kapacita diskového priestoru, ktorá zodpovedá bežnému užívateľskému štandardu a nie je väčšia ako kapacita aktuálne verejne najvyššie poskytovaného web hostingu Pepax publikovaného na web stránkach Pepax.
 3. Neobmedzeným diskovým prenosom dát sa rozumie také množstvo prenesených údajov, ktoré výrazne neprekračuje bežný užívateľský štandard a garantuje plynulosť prevádzky systémov Pepax a nie je väčšia ako 10 násobok diskového priestoru, ktorý má zákazník k predmetnej doméne zakúpený.
 4. Neobmedzeným počtom emailových schránok sa rozumie počet emailových schránok, ktorý zodpovedá bežnému užívateľskému štandardu a ktoré nebráni plynulej prevádzke systémov Pepax.
 5. "Nelegálny obsah" je obsah ktorého publikovanie alebo zverejnenie je chránené osobitnými právnymi a autorskými predpismi.
 6. HelpDesk je systém pre komunikáciu so zákazníkmi cez ktorý aktívny zákazník zasiela Pepax svoje požiadavky, otázky, námety na zlepšenie.
 7. Údržbu web stránky vykonáva Pepax na základe požiadaviek zákazníka. Tieto požiadavky musia byť zasielané vo forme "ticketov". Adresu a prístupové údaje k systému na zadávanie požiadaviek dostane zákazník po objednávke (podpise zmluvy). Jej využívanie je podmienené zaplatením čiastky za údržbu definovanej v objednávke (zmluve).
 8. Užívateľ má nárok na 3 aktualizácie týždenne (ak to v zluve nie je uvedené inak). Za aktualizáciu sa považuje akýkoľvek úkon spojený s úpravou alebo zmenou stránky jednotlivo (napríklad doplnenie fotografie, doplnenie fotogalérie, zmena názvu menu, zmena textu, úprava inštalovaných komponent na stránke a podobne). Limit 3 aktualizácie týždenne nie je prenosný, čo znamená že ak ich zákazník jeden deň nevyužije ich počet sa do druhého týždňa neprenáša. Rovnako tak sa neprenášajú požiadavky na aktualizáciu ktoré presiahnu počet 3 týždenne. Ku všetkým ďalším aktualizáciam zadaným konkrétny týždeň - štvrté a vyššie - sa pristupuje ako keby neboli zadané.
 9. V jednej požiadavke - tickete môže byť požiadavka na maximálne tri aktualizácie. Platí však stále limit troch aktualizácií týždenne, ak nie je v zmluve uvedené inak. Maximálna prácnosť týždenných požiadaviek nesmie presiahnuť 1/4 človeko-hodiny. Rezervovanie vyššieho času je predmetom osobnej dohody Pepax a zákazníka.
 10. Na aktualizáciu prevádzkových dát web stránky sa nevzťahuje služba údržby web stránky a zákazník si ju vykonáva sám (ak to vyslovene nie je v zluve uvedené inak). Prevádzkové dáta sú napríklad inzeráty inzerného portálu, vlastné nastavenia kategórií takýchto portálov, akcie pri aukčnom portáli, výukové materiály v prípade vzdelávacích portálov, dokumenty v prípade document management systémov, správa registrovaných užívateľov a podobne.
 11. Pepax nezodpovedá za funkcionalitu aplikácií iných autorov, ktoré si užívateľ inštaluje na prevádzkovaný web priestor a to ani v prípade ak užívateľ požiada Pepax o ich inštaláciu na jeho web priestor.
 12. Pepax nezodpovedá za obsah web stránok, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia služieb podľa týchto VOP zákazníkom.

 

4. Oprávnenie Pepax

 1. Pepax je oprávnený upraviť/zamedziť rozsah služby ak zákazník porušuje tieto VOP.
 2. Pepax je oprávnený pozastaviť poskytovanie služby ak zákazník za poskytované služby neplatí / neplatí celú sumu.
 3. Pepax je oprávnený pristúpiť k obmedzeniu alebo zrušeniu poskytovaných služieb na zákade porušenia VOP zo strany zákazníka aj bez jeho predchádzajúceho upozornenie.
 4. Pepax je oprávnený požadovať za opätovné spustenie služieb ktoré boli pozastavené z dôvodu neuhrádzania poplatku za služby poplatok vo výške trojnásobku paušálneho poplatku.

 

5. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má právo využívať služby ktoré si objednal v rozsahu ako si ich zaplatil. Má právo pri využívaní týchto služieb nebyť obmedzovaný inými užívateľmi.
 2. Zákazník má právo obracať sa so svojimi požiadavkami, pripomienkami, návrhmi na HelpDesk.
 3. Zákazník nemá právo bez predchádzajúceho súhlasu Pepax poskytovať zakúpené služby tretej osobe.
 4. Zákazník si je vedomý vlastnej trestnoprávnej zodpovednosti - ak sa takejto dopustí - používaním služieb ktoré by boli v rozpore s platnou legislatívou.
 5. Zákazník NEMÁ právo na serveroch Pepax umiestňovať:

- erotický alebo pornografický materiál
- dáta ktoré obsahujú nelegálny obsah
- informácie ktoré by smerovali alebo nabádali k rasovej alebo etnickej neznášanlivosti
- obsah ktorý propaguje nelegálne hnutia (napr. fašizmus)
- bez predchádzajúceho súhlasu download server
- server na šírenie nevyžiadanej pošty - spamu, ani používať služby ktoré sú predmetom zmluvy alebo objednávky na šírenie nevyžiadanej pošty
- reklamu a inzerciu firiem s obdobným predmetom podnikania ako Pepax ak to nie je v zmluve uvedené inak
- systémy neúmerne preťažujúce prenosové linky a databázové servery

 

6. Odstúpenie od zmluvy a zmena zmluvy

 1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy, ak zmluva nie je časovo viazaná. V takomto prípade sa za ukončenie považuje koniec kalendárneho mesiaca v ktorom Pepax obdržal výpoveď zo zmluvy písomnou cestou alebo prostredníctom HelpDesk.
 2. Rozsah poskytovaných služieb je riešený individuálne vzájomnou dohodou.

 

7. Zmena cien a VOP

 1. Pepax má právo jednostranne a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť cenu poskytovaných služieb ako aj VOP. Na zmenu ceny a VOP Pepax upozorní zákazníka formou kontaktného emailu pred vystavením ďalšej faktúry. Zákazník súhlasí so zmenami úhradou nasledujúcej faktúry.
 2. Ceny a podmienky definované zmluvou môžu byť menené iba dohodou zmluvných strán.
 3. V prípade že zákazník nesúhlasí so zmenou cien alebo VOP má právo odstúpiť od zmluvy.

 

8. Ochrana osobných údajov

 1. Zákazník podpisom zmluvy alebo odoslaním objednávky dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov") so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Pepax-om a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie so zákazníkom, ako aj pre potreby vlastného marketingu, pre účely ponuky iných vlastných služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 2. Pepax sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednaných služieb a zabezpečenie ich chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak (napr. registrácia domény).

 

9. Záverečné ustanovenia

 1. Ustanovenia definované v zmluve majú prednosť pred VOP.
 2. Zákazník súhlasí so zasielaním daňových dokladov prostredníctvom elektronickej komunikácie (email).
 3. Platnosť a účinnosť týchto VOP je od 1.1.2005

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 11. jún 2015, 20:17

Prečítané: 4720x

Vybrané referencie

Ostatná aktualizácia: piatok, 30. marec 2012, 21:32

Prečítané: 4519x

Registrácia domény

prípona doményzákladná cena na rokspolu s hostingom optimumspolu s hostingom maximum
.SK 24,00 € 11,00 € zdarma
.EU 20,00 € 10,00 € zdarma
.CZ 12,00 € 6,00 € zdarma
.COM 20,00 € 10,00 € zdarma
.NET 20,00 € 10,00 € zdarma
.ORG 20,00 € 10,00 € zdarma
.INFO 20,00 € 10,00 € zdarma
.BIZ 20,00 € 10,00 € zdarma
.CO.UK 20,00 € 10,00 € zdarma

Pozn. 1.: ceny sú uvádzané s DPH

Pozn. 2.: akcia na domény spolu s webhostingom platí aj na predlžované domény

Ostatná aktualizácia: piatok, 30. marec 2012, 15:38

Prečítané: 3429x

Ceny a balíčky

Ceny a balíčky

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 04. marec 2012, 21:52

Prečítané: 3588x

Web hosting

množstvo aplikácií ako súčasť hostingu6 mesiacov hostingu zadarmo

 

ParametreMINIMUMOPTIMUMMAXIMUM
Cena za mesiac * 1,30 € 3,30 € 6,60 €
Kapacita diskového priestoru 3 000 MB 10 000 MB 20 000 MB
Max. mesačný prenos dát 30 000 MB 100 000 MB neobmedzene
Počet E-mail účtov 10 100 neobmedzene
Počet FTP účtov 1 10 100
Počet MySQL Databáz 1 10 100
Počet subdomén - 10 100
Počet parkovaných subdomén - 10 100

* ceny sú uvádzané ako konečné, teda aj s DPH

** ceny sú uvedené ako mesačné v prípade že si objednáte webhosting na rok vopred.

 

VlastnostiMINIMUMOPTIMUMMAXIMUM
Nástroj na Drag&Drop Tvorbu Stránok áno áno áno
POP3/POP3 Secure E-mail áno áno áno
IMAP/Secure IMAP E-mail áno áno áno
Počet presmerovaní E-mail účtov áno áno áno
E-mail Auto-odpovedač áno áno áno
CGI-Bin áno áno áno
Webmail Prístup áno áno áno
CGI Knižnica áno áno áno
Frontpage 2000/2002 Prípony áno áno áno
Account Control Panel áno áno áno
FTP prístup áno áno áno
Log Súbory a štatistika stránok áno áno áno
Vlastná chybová stránka áno áno áno
Web správca súborov áno áno áno
Vlastné Cronjobs áno áno áno
Spam Assassin áno áno áno

 

Používaná technológiaMINIMUMOPTIMUMMAXIMUM
Operačný systém Linux áno áno áno
MySQL Databáza áno áno áno
Dual Quad Core Frontend Servery áno áno áno
Optimalizovaný HTTP Server áno áno áno
24/7 Monitoring, každých 10 sekúnd áno áno áno
Nočné zálohovanie dát áno áno áno
Multi-Gigabit Konektivita áno áno áno

 

Serverová optimalizácia / VlastnostiMINIMUMOPTIMUMMAXIMUM
Bulletin Board (PHPBB, SMF, etc) áno áno áno
Form-mail Script áno áno áno
PHP Nuke áno áno áno
Guestbook áno áno áno
Web blogs/Wordpress/b2evolution áno áno áno
Mailing Lists áno áno áno
Image Galleries/Coppermine áno áno áno
Poll and Survey Software áno áno áno
Moodle áno áno áno
Mambo and Joomla áno áno áno
phpForm Generator áno áno áno
PHP 5 áno áno áno
Perl 5 áno áno áno
Python áno áno áno
Ruby/Ruby On Rails áno áno áno
Custom PHP.INI File áno áno áno
Javascript/DHTML áno áno áno
Flash/Shockwave áno áno áno
Help Center/Support Ticket áno áno áno

 

E-Commerce Serverová OptimalizáciaMINIMUMOPTIMUMMAXIMUM
SSL Secure Server áno áno áno
OS Commerce Shopping Cart áno áno áno
Agora Shopping Cart áno áno áno
Zencart Shopping Cart áno áno áno
Password Protected Directories áno áno áno
Open PGP/GPG Encryption áno áno áno

 

Multimediálne VlastnostiMINIMUMOPTIMUMMAXIMUM
Podpora Streaming Video áno áno áno
Podpora Streaming Audio áno áno áno
Real Audio & Video Podpora áno áno áno
Flash Podpora áno áno áno
Macromedia Shockwave áno áno áno
MIDI File Podpora áno áno áno
Add Own MIME Types áno áno áno

Ostatná aktualizácia: utorok, 24. apríl 2012, 20:17

Prečítané: 7286x

Copyright © Pepax, s.r.o. 2012. Všetky práva k stránke ako aj jednotlivým článkom sú vyhradené podľa autorského zákona 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv. Ich použitie bez súhlasu autora nie je povolené.

Top Desktop version